Baza wiedzy – strony internetowe

Baza wiedzy

Przygotuj się do konkursowej rywalizacji. Mamy dla Ciebie zestaw materiałów, które Ci to ułatwią. Odwiedź naszą bazę wiedzy i inspiracji.

 

Strony internetowe

 

 

Oficjalna strona Unii Europejskiej

Oficjalna strona Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Priorytety Komisji Europejskiej

Strona Konferencji w sprawie przyszłości Europy

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/strategia-od-pola-do-stolu

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_pl

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_pl

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020-prow-2014-2020

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020-prow-2014-2020

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020-prow-2014-2020

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/plan-strategiczny-dla-wpr-na-lata-2023-2027-wersja-40--przyjety-przez-rade-ministrow

https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-dotyczacy-pakietu-fit-for-55

https://european-union.europa.eu/index_pl

https://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/presidency-council-eu/

https://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/voting-system/qualified-majority/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A12016M%2FPRO%2F06

https://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/members/

https://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A12016M017

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A12016E039

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A12016M013

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A12016E288

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A12016M014

„Polski handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2020 roku”

www.ksow.pl

Zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance)

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/platnosc-za-zazielenienie4

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020-prow-2014-2020

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/platnosci-bezposrednie-w-2021-r

Problematyka dopłat bezpośrednich w rolnictwie polskim w latach 2004-2010, Bartosz Mickiewicz, Antoni Mickiewicz, Journal of Agribusiness and Rural Development 2(20) 2011, 89-101

Materiał informacyjny dotyczący działania dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 dostępny na stronie MRiRW

Przewodnik po działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 (Wydanie III, 2019 r.) dostępny na stronie MRiRW

http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/

Strony internetowe

 

Historia Unii Europejskiej
Priorytety Komisji Europejskiej na lata 2019-2024
Prezydencja w Radzie UE
Kraje strefy euro
Aktualna strona z przewodniczącymi instytucji UE
Informacje o strefie Schengen
Symbole Unii Europejskiej
Ursula von der Leyen przewodniczącą KE
Przewodniczący Rady Europejskiej
Europejski Zielony Ład
Historia narodzin Unii Europejskiej
Erasmus to nie wszystko – Unia Europejska dla Młodych
https://ksow.pl/o-ksow/o-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/plan-strategiczny-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-27
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-z-ps-wpr
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020-prow-2014-2020
https://www.gov.pl/web/rolnictwo
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/asf-informacje-ogolne
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rolnictwo-ekologiczne1
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przepisy-polskie-produkty-regionalne-i-tradycyjne
https://www.lasy.gov.pl/pl/edukacja/slownik/k/klusownictwo
https://www.gov.pl/web/arimr/srednia-powierzchnia-gruntow-rolnych-w-gospodarstwie-w-2022-roku
https://www.iung.pl/wprowadzanie-do-obrotu-nawozow-i-srodkow-wspomagajacych-uprawe-roslin/
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polski-handel-zagraniczny-artykulami-rolno-spozywczymi-w-2022-r
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/plodozmian;3958416.html
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/cap-introduction/
https://www.cdr.gov.pl/ekonomika-i-organizacja/abc-przedsiebiorcy-rolnego/156-ekonomika-i-organizacja/grupy-producentow-rolnych
https://www.ior.poznan.pl/1292,o-nas
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/osrodki-doradztwa-rolniczego
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ekoschemat-rolnictwo-weglowe-i-zarzadzanie-skladnikami-odzywczymi
https://rural-vision.europa.eu/index_pl
https://transport.ec.europa.eu/ukraine/keeping-ukrainian-goods-moving_pl
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/animal-products/poultry_pl
https://www.pap.pl/aktualnosci/kowr-rosnie-produkcja-drobiu-w-polsce
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-szczegolowe-dotyczace-przyznawania-wyplaty-i-zwrotu-pomocy-dla-interwencji-i11-premie-dla-mlodych-rolnikow-w-ramach-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027-po-opiniowaniu
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_pl
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organics-glance_pl
https://www.gov.pl/web/ijhars/odstepstwa-od-warunkow-produkcji-ekologicznej
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jednostki-certyfikujace
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/produkcja-zwierzeca-zwierzeta-gospodarskie/poglowie-bydla-wedlug-stanu-w-czerwcu-2021-roku,9,5.html
https://www.gov.pl/web/ijhars/polskie-produkty-chnp-chog-gts--raport-i-analizy
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/green-deal/
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/stan-realizacji-inwestycji-kpo-za-ktore-odpowiada-mrirw
https://ncez.pzh.gov.pl/informacje-dla-producentow/bezpieczenstwo-zywnosci-podstawowe-zagadnienia-aktualne-zagrozenia-2/
https://bazekon.uek.krakow.pl/rekord/171269633
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ekoschematy3
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/103/wspolna-polityka-rolna-wpr-a-traktat
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/informacje-dotyczace-zintegrowanego-systemu-rolniczej-informacji-rynkowej
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/platnosci-bezposrednie
https://ksow.pl/files/user_upload/plan_dzialania_2021/Zal._do_uchwaly_nr_62__zmiana_planu_dzialania_KSOW_22.11.2021ost.pdf

UE ciągle się zmienia, pamiętaj, aby przed każdym etapem sprawdzić aktualność podstawowych informacji, takich jak przewodniczący poszczególnych instytucji, państwo sprawujące prezydencję w Radzie UE, lista członków strefy euro czy skład strefy Schengen