Przykładowe pytania

1. Na który rok datuje się powstanie unijnej (wspólnotowej) Wspólnej Polityki Rolnej?
a. 1948
b. 1962
c. 1972
d. 1953

2. Jednolity Akt Europejski został podpisany w roku:
a. 1952
b. 1986
c. 1993
d. 2001

3. Podczas największego rozszerzenia w historii UE przyjęto następującą liczbę państw:
a. 5
b. 8
c. 10
d. 15

4. Wśród wartości wymienionych w Traktatach Europejskich znajdują się:
a. godność człowieka
b. wolność
c. demokracja
d. rządy prawa
e. wszystkie z powyższych

5. Jednym z pionierów integracji europejskiej, zaliczanym do założycieli Unii Europejskiej był kanclerz Niemiec:
a. Konrad Adenauer
b. Johan Beyen
c. Joseph Bech
d. Winston Churchill

6. Które z poniższych państw nie należy do Unii Europejskiej?
a. Norwegia
b. Hiszpania
c. Chorwacja
d. Bułgaria

7. Turcja przystąpiła do Unii Europejskiej w roku:
a. 2004
b. 1991
c. 1962
d. Turcja nie jest członkiem Unii Europejskiej

8. Drugą co do wielkości grupą polityczną w obecnym Parlamencie Europejskim jest:
a. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
b. Grupa Europejskiej Partii Ludowej
c. Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów
d. Grupa Tożsamość i Demokracja

9. W Radzie Unii Europejskiej zasiadają:
a. Ministrowie z poszczególnych państw członkowskich
b. Prezydenci lub premierzy z poszczególnych państw członkowskich
c. Przedstawiciele parlamentów narodowych
d. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego

10. Przewodniczący Rady Europejskiej bierze udział w głosowaniach Rady Europejskiej:
a. Prawda
b. Fałsz

11. Ile państw UE znajduje się obecnie w strefie euro?
a. 12
b. 6
c. 27
d. 20

12. Które z poniższych państw nie znajduje się w strefie euro:
a. Hiszpania
b. Słowacja
c. Estonia
d. Węgry

13. Ilu posłów z Polski zasiada obecnie w Parlamencie Europejskim?
a. 50
b. 52
c. 100
d. 12

14. Mottem Unii Europejskiej jest:
a. Cała naprzód!
b. Jeden ze wszystkich, wszyscy za jednego
c. Zjednoczona w różnorodności
d. W jedności siła

15. Traktat z Lizbony wszedł w życie:
a. 1 grudnia 2009 roku
b. 1 stycznia 2022 roku
c. 1 stycznia 2020 roku
d. Traktat z Lizbony jeszcze nie obowiązuje

16. Sieć chronionych obszarów naturalnych w całej UE to:
a. Natura 2000
b. Natura 2020
c. Ekoprzyroda 2000
d. Europrzyroda 2000

17. Celami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej są m.in.
a. Stabilizacja rynków i zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw
b. Popieranie wymiany handlowej między państwami członkowskimi
c. Zapobieganie ograniczeniom ilościowym w przywozie
d. Zapobieganie ograniczeniom ilościowym w wywozie

18. Jaki jest górny wiek rolnika uznawanego za młodego w świetle płatności bezpośrednich WPR?
a. 30 lat
b. 35 lat
c. 40 lat
d. 45 lat

19. Do którego roku UE zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną?
a. Do 2025 roku
b. Do 2030 roku
c. Do 2040 roku
d. Do 2050 roku

20. Które dwa państwa sprawowały prezydencję w Radzie UE w 2022 r.?
a. Łotwa i Francja
b. Francja i Włochy
c. Portugalia i Słowenia
d. Francja i Czechy

21. Erasmus + to program Unii Europejskiej na rzecz
a. badań i innowacji
b. ochrony bioróżnorodności
c. Edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu
d. Żadna odpowiedź nie jest poprawna

22. Gwiazdy na fladze Unii Europejskiej symbolizują:
a. jedność między państwami członkowskimi
b. solidarność między państwami członkowskimi
c. harmonię między państwami członkowskimi
d. odpowiedzi a, b i c są poprawne

23. Deklaracja Schumana została ogłoszona:
a. 3 maja 1951 roku
b. 5 maja 1950 roku
c. 9 maja 1950 roku
d. 3 stycznia 1955 roku

24. Kadencja przewodniczącego Rady Europejskiej trwa:
a. 1 rok
b. 2,5 roku
c. 5 lat
d. 7 lat

25. Europejski Korpus Solidarności to:
a. Program Komisji Europejskiej, w ramach którego młodzi ludzie mogą wziąć udział w projektach z zakresu wolontariatu i rozwoju zawodowego
b. Jedna z instytucji funkcjonujących w ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych
c. Część wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE
d. Część programu Erasmus+

26. Program LEADER może być realizowany na terenie całego kraju:
a. z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000
b. z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców mniejszej niż 20 000
c. z wyłączeniem obszarów wiejskich o liczbie mieszkańców większej niż 2 000
d. bez włączeń

27. Mleko w polskich sklepach może być oznakowane jako „wyprodukowane bez stosowania GMO”
a. tylko wtedy, kiedy zostało zaimportowane z kraju, w którym obowiązuje zakaz stosowania GMO w paszach
b. jeżeli zostało pozyskane od zwierząt, które nie były karmione paszami zawierającymi rośliny modyfikowane genetycznie (GMO)
c. nie można stosować takiego oznakowania do produktów pochodzenia zwierzęcego, a więc także do mleka
d. wyłącznie wtedy, gdy pochodzi z gospodarstwa ekologicznego

28. W rolnictwie ekologicznym można stosować środki ochrony roślin:
a. jeżeli zostały dopuszczone do stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz znajdują się w zamkniętym wykazie produktów i substancji
b. można stosować dowolne środki ochrony roślin, jakie rolnik uzna za właściwe
c. których substancja czynna zawarta w preparacie została dopuszczona przez Komisję Europejską i znajduje się w ograniczonym wykazie
d. na których zastosowanie rolnik otrzyma stosowne zezwolenie od jednostki certyfikującej

29. Okres konwersji z systemu rolnictwa konwencjonalnego na system ekologiczny, w przypadku uprawy roślin, co do zasady wynosi:
a. 12 miesięcy dla upraw jednorocznych i 36 miesięcy dla upraw wieloletnich
b. 12 miesięcy dla upraw jednorocznych i 24 miesiące dla upraw wieloletnich
c. 24 miesiące dla upraw jednorocznych i 36 miesięcy dla upraw wieloletnich
d. 36 miesięcy dla wszystkich rodzajów upraw

30. Rynek owoców i warzyw wspierany jest w ramach Wspólnej Organizacji Rynków Produktów Rolnych WPR za pośrednictwem:
a. rolników indywidualnych
b. organizacji producentów
c. izb rolniczych
d. ten rynek nie jest w ogóle wspierany za pośrednictwem budżetu UE

31. Które grunty rolne podlegają szczególnej ochronie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi?
a. jedynie grunty rolne stanowiące użytki rolne klasy I
b. jedynie grunty rolne stanowiące użytki rolne klas I-II
c. grunty rolne stanowiące użytki rolne klas I-III
d. grunty rolne stanowiące użytki rolne klas IV-VI

32. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2021 r. poz. 1542) zgłoszenia do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wymagają zdarzenia dotyczące np. oznakowania, kupna lub sprzedaży:
a. konia, świni i krowy
b. krowy, owcy, kozy i świni
c. krowy, owcy i kozy
d. konia, alpaki i wielbłąda

33. Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie dobrostanu zwierząt gospodarskich i domowych jest:
a. ustawa o prawach zwierząt
b. ustawa o ochronie praw zwierząt
c. ustawa o ochronie zwierząt
d. ustawa o ochronie zdrowia zwierząt